VVD-fractie vraagt aandacht voor 6 uiteenlopende onderwerpen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » VVD-fractie vraagt aandacht voor 6 uiteenlopende onderwerpen

De VVD-fractie, bestaande uit Bianca Rooding-Eurlings en Nelleke Arentsen-Gillissen, heeft in zes aan het college van B en W gerichte art. 32 brieven aandacht gevraagd voor en vragen gesteld over de hieronder vermelde uiteenlopende onderwerpen. Via de link kunt u steeds de betreffende brief in zijn geheel lezen.

Kerstmarkt Gemeentegrot
In een artikel in De Limburger van 28 november stond dat standhouders het aantal bezoekers van de kerstmarkt in de Gemeentegrot op een derde van dat in een ‘normaal’ jaar schatten. Uit angst dat volgend jaar veel standhouders verstek zullen laten gaan, vraagt de VVD-fractie aan het college of het bereid is te onderzoeken of volgend jaar voor terugkerende standhouders een korting op het standplaatsgeld mogelijk is.

Talud Graafstraat
Wat is de stand van zaken omtrent de herstelwerkzaamheden aan het talud in de Graafstraat te Schin op Geul? De helft van de weg is versperd met big-bag zandzakken, hetgeen als onwenselijk wordt bestempeld. Wethouder Vankan heeft in een eerder stadium uitgelegd dat het door Geonius verrichte bodemonderzoek tot een gedegen oplossing moet leiden. In de brief vraagt de VVD  aan de wethouder hoe de stand van zaken is, wanneer het probleem volgens hem is opgelost en welke verkeersmaatregelen worden getroffen om een en ander veiliger te maken.

Omgevallen bomen liggen in de Geul
Langs de Gronselenput (onderaan de Keutenberg) en achter het gebied vanaf Houthandel Lemmens naar de achterzijde van Topparken richting Stokhem, liggen zeker acht grote omgevallen bomen die in de Geul terecht zijn gekomen. De bomen zijn geheel ontworteld. De bevers zijn al druk bezig om dammen te bouwen langs en tegen de bomen. Er vormen zich hier en daar al kleine stuwdammen, waardoor er stroomversnellingen ontstaan. “Bij opnieuw hoog water zal het water zich op deze plekken ophopen, met alle verstrekkende gevolgen van dien,” aldus een passage uit de brief. Aan het college wordt daarom gevraagd of de situatie bekend is en welke maatregelen er op korte termijn worden genomen.

Verlenging steunmaatregelen
Tijdens de behandeling van de kadernota op 12 juli 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college om extra steunmaatregelen in te voeren. De precariobelasting zou tot en met 30 juni vervallen en voor de eventuele uitbreiding van de terrassen zou geen nieuwe precariobelasting in het leven worden geroepen. Op aandrang van de VVD is in een later stadium besloten dat deze extra steun voor het hele jaar 2021 geldt.
Omdat de situatie inmiddels weer is verslechterd, wordt aan het college gevraagd of het bereid is de maatregelen ook voor de maanden januari tot en maart van 2022 te laten gelden. Verder informeert de fractie naar de maatregelen die worden getroffen om Valkenburg aan de Geul in totaliteit weer financieel  gezond te maken.

Verlaging maximumsnelheid Neerhem
“Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen de maximumsnelheid op bijna alle stadswegen terugbrengen naar 30 kilometer per uur.” (bron: AD). Dit moet zorgen voor een flinke daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.
Onder andere naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling wordt nogmaals expliciet aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in Valkenburg. Naast algemene vragen over de situatie in Valkenburg aan de Geul worden ook directe verzoeken ingediend met betrekking tot het terugbrengen  van de maximumsnelheid en de situatie op de Neerhem.

Meer kansen op woningmarkt voor eigen inwoners
“Gemeenten positief over plan voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw.’” (bron: NOS, 03 december 2021). Het kabinet wil dat gemeenten eigen inwoners voorrang kan geven bij nieuwbouwwoningen tot € 355.000,- In de brief wordt aangegeven dat de partij helemaal achter dit streven staat. Starters op de woningmarkt krijgen dan de kans om in het eigen dorp te blijven wonen. Aan het college wordt o.a. gevraagd of het bereid is deze regeling ook toe te passen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.