Privacybeleid

Privacy beleid stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul, waaronder de Sociaal Culturele Raad Valkenburg aan de Geul en de Stichting Vestingstad Valkenburg, doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • De door de Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul verwerkte persoonsgegevens vallen onder de categorie “Gewone persoonsgegevens”. Zogenaamde “Bijzondere persoonsgegevens” (o.a. etnisch, religie, politiek, geaardheid) worden door Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul niet gevraagd.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacy beleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

1. Verwerking van persoonsgegevens van bedrijven of leveranciers

Persoonsgegevens van bedrijven of leveranciers worden door Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan onze samenwerking, zoals vastgelegd in een offerte, overeenkomst of opdracht;
 • Communicatie over de opdracht, dienstverlening of levering;
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul •Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Administratieve en financiële afhandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer: mobiele telefoon/zakelijk •E-mailadres
 • Website
 • KvK-registernummer
 • IBAN

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

2. Verwerking van persoonsgegevens van t.b.v. uitgifte nieuwsbrief

Persoonsgegevens t.b.v. uitgifte nieuwsbrieven worden door Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving en versturen nieuwsbrief en activiteit gerelateerde informatie.
 • Versturen uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Naam organisatie

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van de vrijwilligers worden door Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering vrijwilligersbeleid.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Activiteiten en werkzaamheden voortvloeiend uit het beleids- en activiteitenplan Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer: mobiele telefoon/privé •E-mailadres
 • IBAN
 • Paspoort kopie (t.b.v. inschrijving KvK) •BSN-nummer (t.b.v. inschrijving KvK)

De persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van de Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul. In die administratie is ook opgenomen welke functie u binnen de stichting uitoefent. Deze gegevens zijn in beheer bij het dagelijks bestuur en alleen op verzoek beschikbaar binnen het team van vrijwilligers binnen de Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul.

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

4. Promotie activiteiten.

Voor promotie van onze activiteiten maken we mogelijk gebruik van fotomateriaal. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat voorafgaand aan de activiteit kenbaar maken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onderstaande contactgegevens of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.

Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul

Secretariaat KCR: secr@1valkenburg.nl