Algemene voorwaarden

Considerans – Inleiding:

Deze site is een initiatief van Stichting Kunst & Cultuurraad Valkenburg (KCR). Voor bezoek en (gast)gebruik van deze site gelden onze spelregels in de vorm van deze algemene voorwaarden. De regels hebben een gidsfunctie, zijn niet uitputtend bedoeld en gelden niet alleen naar inhoud maar ook naar strekking. Zij gelden met name stilzwijgend en als niets anders is afgesproken: door bezoek aan of gebruik van de site, faciliteiten en diensten accepteert de bezoeker c.q. gebruiker automatisch deze algemene voorwaarden. Afwijkende afspraken zijn mogelijk in voorafgaand overleg met ons Bestuur. Onderstaande regels zijn vooral gebaseerd op gezond verstand, ‘good practices’ en het wederkerige begrip “wat gij niet wilt dat u geschiedt…”

Art. 1   “Our turf our rules

KCR houdt altijd de regie. Gebruik of bezoek dat wij niet in lijn oordelen met de stichtingsdoeleinden kunnen we ongevraagd aanpassen of verwijderen zonder aankondiging vooraf, opgaaf van redenen of verantwoording. Om misverstanden te voorkomen kunt u tevoren contact opnemen met het bestuur. Door bezoek en gebruik van de site stemt u in met deze algemene voorwaarden en aanvaardt u ze. Wij kunnen nog aanvullende regels stellen voor gebruik en bezoek aan onze site.

Art. 2   Service & dienstverlening

De website, de algemene voorwaarden en onze diensten staan in het teken van de doelomschrijving van de Stichting-KCR en zijn daaraan ondergeschikt. Daarbinnen brengen wij mensen, initiatieven en interesses bij elkaar. Wij bieden daartoe een platform en spannen ons naar beste kunnen in om gebruikers en bezoekers tevreden te stellen maar wij garanderen geen resultaten. Wij nemen geen verantwoordelijkheden over van gasten, gebruikers of bezoekers. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor eigen doen en laten.

Art. 3   Back-up

Bij gebruik van onze webfaciliteiten zorgt u waar nodig zelf voor deugdelijke back-up(s). Hetzelfde geldt voor upgrades en toegangscodes zoals namen, wachtwoorden en andere toegangssleutels.

Art. 4   Registratie

Voor registratie is uw emailadres nodig. Wij kunnen dit ook gebruiken om u te mailen.

Art. 5   Privacy en vertrouwelijkheid

Wij kunnen uw account en uw content inzien ter controle en blokkeren indien wenselijk. Waar wij gebruik maken van diensten van derden sluiten wij aansprakelijkheid daarvoor uit.

Art. 6   IE

De namen en logo’s van 1valkenburg, Kunst en Cultuurraad, webinitiatieven en KCR zijn eigendom van de stichting (KCR), net zoals de bijbehorende content (teksten en beeldmateriaal) en de software waarop het platform c.a. draait (voor zover niet voorbehouden aan een eerder rechthebbende). E.e.a. blijft exclusief voorbehouden. Intellectuele- en andere eigendomsrechten vervallen bij gebruik of bezoek van de site aan ons. Wanneer u rechten wil handhaven dient u ons dat te berichten: rechten blijven dan aan u voorbehouden tot aan het niveau en gebruik dat nodig is voor een goed gebruik, bezoek en functioneren van de site. Wij behouden alle rechten op content voor: gebruik buiten de site is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van KCR.

Art. 7   Naleving wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de wet en verwachten hetzelfde van gebruikers en bezoekers. Waar nodig helpen wij elkaar met raad en daad om binnen de grenzen van de wet te blijven

Art. 8   Machtiging

Waar nodig, machtigt u ons voor handelingen die nodig zijn voor ordentelijk gebruik en de continuïteit van de site. Redelijke kosten kunnen wij aan u doorberekenen met verantwoording ervan.

Art. 9 Domeinnaamregistratie

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om via ons een eigen domeinnaam te registreren, dan kunnen wij de kostprijs daarvoor aan u doorberekenen. Gebruik van domeinen is voor eigen rekening en verantwoording. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor inhoud en schade, in samenhang met en voortvloeiend uit een domeinnaam of website.

Art. 10 Vrijwaring

Gebruikers en bezoekers van onze site vrijwaren KCR voor aansprakelijkheden en eventualiteiten ten gevolgen van hun bezoek en gebruik.

Art. 11 Disclaimer: uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van onze site blijft geheel voor eigen rekening, verantwoording en risico. Wij verstrekken geen enkele garantie.  KCR is niet aansprakelijk voor welke kosten of schade dan ook.

Art. 12 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Nederlands recht is van toepassing en de Rechtbank Limburg (Maastricht) is bevoegd in geschillen die voortkomen uit gebruik van de site en deze algemene voorwaarden (behoudens bepalingen van dwingend recht). Wanneer een bepaling niet toepasselijk blijkt, laat dat de overige bepalingen onverlet: zij blijven werkzaam. Indien dit leidt tot onbegrijpelijkheid of tegenspraak dient daaraan een nadere, zinnige uitleg te worden geven.

Art. 13 Contactadres

Vragen, opmerkingen en schendingen van welke vorm ook, kunt u stellen en melden via info@1valkenburg.nl