Open brief over dreigende huisuitzentting in Berg

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Open brief over dreigende huisuitzentting in Berg

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande tweede brief van Jef Kleijnen uit Valkenburg aan de Geul. TV Valkenburg plaatst de open brief integraal.
——————-
Aan: Woningstichting Berg en Terblijt t.a.v. het bestuur per mail.
CC.: Bjorn en Elvira Kemp, raad en college gemeente Valkenburg aan de Geul en de media.

Betreft: 2de open brief overnemen huurcontract dhr. Bjorn Kemp van zijn overleden vader woning Op de Dries 35 Berg en Terblijt.

Geacht bestuur,
N.a.v. mijn open brief d.d. 29 november jl. betreffende overnemen huurcontract dhr. Bjorn Kemp van zijn overleden vader woning Op de Dries 35 Berg en Terblijt kreeg ik het onderstaande antwoord van uw advocaat: 

Geachte heer Kleijnen,
Van cliënte Berg en Terblijt ontving ik uw open brief aan het bestuur van Berg en Terblijt van 29 november 2021 en een link naar de website van TV Valkenburg waarop u deze open brief (tevens) heeft geplaatst. Uw bericht heeft het standpunt van Berg en Terblijt niet gewijzigd. Berg en Terblijt houdt vast aan hetgeen ik namens Berg en Terblijt bij brief van 19 november jl. aan de erven van de heer J. Kemp heb verwoord. Volledigheidshalve treft u de brief aan als bijlage bij mijn e-mail. Berg en Terblijt houdt de erven van de heer J. Kemp aan de daarin genoemde termijn voor ontruiming en oplevering van de woning aan de Op de Dries 35. Berg en Terblijt start binnenkort (via Maasvallei) de reguliere mutatieprocedure, hetgeen inhoudt dat een voor- en eindinspectie van de woning wordt ingepland.

Voor zover u een toelichting op deze brief wenst, verneemt Berg en Terblijt dat graag. Berg en Terblijt ziet verder – gelet op de volstrekt duidelijke inhoud van mijn brief van 19 november jl. – op dit moment geen toegevoegde waarde in een persoonlijk onderhoud met de erven van de heer J. Kemp. Temeer omdat begin september 2021 duidelijke afspraken met de erven zijn gemaakt over het later mogen opleveren van de woning, namelijk uiterlijk per 30 december 2021. Dit om aan de erven een extra termijn te verlenen voor het rustig kunnen ontruimen van de woning èn de bijkomende wens van de erven om in de woning nog een laatste keer samen Kerst te kunnen vieren.

Het verbaast mij ten zeerste dat u niet zelf met mij in contact durft te treden over onderhavige kwestie. Ik had u indringend verzocht om een persoonlijk onderhoud aan te gaan met dhr. Bjorn Kemp en zijn zuster. Dit om tot een oplossing te komen van het gigantisch probleem waar dhr. Bjorn Kemp zonder zijn schuld in terecht is gekomen. 

Want als hij met zijn dochter van 11 jaar op straat komt te staan zullen zij dakloos worden. En dat is toch onmenselijk juist in de winter, tijdens de feestdagen en in deze erbarmelijke Coronatijd. Dit alles moeten wij toch zeker niet willen!!!! En dan scheept u mij af met een antwoord via uw advocaat. En u durft zich dan ook nog sociale verhuurder te noemen!!!!!!

Wij hebben vernomen dat Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat meerderjarige kinderen hoeven na het overlijden van hun ouders niet langer binnen twee maanden de ouderlijke huurwoning hoeven te verlaten. Zij krijgen langer de tijd voor rouwverwerking en de garantie dat ze ook daarna niet op straat komen te staan. De Demissionair minister gaat wettelijk regelen dat de kinderen langer in de huurwoning mogen blijven wonen, ook als de verhuurder daar niet mee instemt.

Nu hebben kinderen als medebewoners geen rechten en kunnen ze na twee maanden uit huis worden gezet. Ze kunnen niet zomaar het huurcontract van hun ouders overnemen. Naar schatting gaat het jaarlijks om enkele tientallen gevallen.

Omdat de wettelijke regeling tijd vergt, heeft Demissionair minister Ollongren nu al een gedragscode afgesproken met onder meer de koepel van woningcorporaties Aedes en organisaties van particuliere verhuurders. De verhuurders zouden belooft hebben nu al maatwerk te bieden, om te voorkomen dat de kinderen zonder woning komen te zitten.

Volgens Demissionair minister zouden jongvolwassenen die hun ouders verliezen zich moeten kunnen richten op het verwerken van dit verlies. Dankzij de afspraken hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun woonsituatie. Dat geeft meer rust en komt ten goede aan het rouwproces.

Het is de bedoeling dat de kinderen eerst een tijdelijk contract krijgen voor de ouderlijke woning, van maximaal 2 jaar. De verhuurder kijkt of de ouderlijke woning passend is voor de kinderen en verlaagt zo nodig de huur. Is de woning niet passend dan moet de verhuurder voor vervangende woonruimte zorgen. Als de wettelijke regeling een feit is, geldt die voor zowel de sociale als de private huursector.

Gelet op het bovenstaande wil ik u indringend verzoeken dhr. Bjorn Kemp met zijn elf jarig dochtertje in de huurwoning Op de Dries 35 Berg en Terblijt te laten blijven wonen en hun hiervan op zeer korte termijn op de hoogte te stellen i.p.v. dat de woning ontruimt en opgeleverd moet worden op   30 december 2021. 

In afwachting op een snelle en positieve reactie uwerzijds,
Jef Kleijnen
———————–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.