Ingezonden brief over mogelijk af te sluiten fietspad Ingendael

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Ingezonden brief over mogelijk af te sluiten fietspad Ingendael

De redactie van TV Valkenburg ontving van bezorgde bewoners in en rond de Plenkertstraat, een schriftelijke reactie over het mogelijk af te sluiten fietspad in Ingendael. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
————————–
Aan het College van B&W
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul, 11-04-2022

Geacht College,

Graag willen wij ons, als bezorgde inwoners, wandelaars en natuurliefhebbers uit onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul, tot u richten. Dit naar aanleiding van onlangs door TV Valkenburg gepubliceerde informatie omtrent correspondentie naar u toe vanuit bezorgde ouders, ‘de Fietsersbond’ en fietsende Valkenburgers, met als onderwerp de sluiting van het fietspad ter hoogte van horeca-uitspanning Tivoli.

Daar vanuit deze correspondentie negatief op de uitkomsten vanuit de “Klankbordgroep Ingendael” werd gereageerd, willen wij graag ook de aandacht vestigen op de positieve kanten van de gepubliceerde plannen. Daarnaast uiten wij ook onze zorg, dat de gang van zake op dit moment, volgens ons uit de hand loopt. Om een overwogen besluit te kunnen nemen, is in deze uitgebreide brief een feitelijke weergave van de Klankbordgroep met de uitkomsten ervan opgenomen, alsook onze mening op de openbare ingekomen stukken.

Alvorens onze argumenten toe te lichten, willen wij graag duidelijk maken dat de klankbordgroep is ingesteld naar aanleiding van klachten die de gemeente ter ore zijn gekomen van inwoners die rondom het natuurgebied woonachtig zijn, en de vele wandelaars die hier graag hun rondje maken.

In de bijeenkomsten zijn daartoe belanghebbende organisaties en ondernemers vanuit horeca en toerisme uitgenodigd zitting te hebben in deze groep, waardoor een gewogen besluit kon worden genomen uit gemengde meningen, voors èn tegens. Daarnaast willen wij ook benadrukken dat de gemeente communicatie naar buiten heeft laten gaan vanuit verschillende kanalen met betrekking tot dit initiatief, om inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten. Hieruit is een gemengde groep ontstaan van ongeveer 40 personen, van jong tot oud.

Bijeenkomsten Klankbordgroep bij Shimano
De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2021. In deze bijeenkomst hebben betrokkenen samen gezeten, hun hartenkreten laten horen en in willekeurige groepjes knelpunten uitgewerkt. Het vraagstuk: “Waar zitten de knelpunten en wat zijn de mogelijke oplossingen?”, is uitvoerig behandeld in gesprekken met betrokken ambtenaren, alsook in discussies tussen inwoners en betrokken organisaties.

Een vervolg op deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 maart j.l., eerder was niet mogelijk vanwege de beperkingen door covid-19. In deze bijeenkomst werden 3 verschillende plannen gepresenteerd, waarop visies van betrokkenen konden worden losgelaten. Een overgrote meerderheid heeft toen de wens uitgesproken, een deel van de Klaterstraat, vanaf de ingang van de voormalige sportvelden (beter bekend als het voetbalveld van de Valkenburgse Boys), te sluiten voor fietsverkeer. Een alternatief is aangedragen om een fietspad aan te leggen door nieuwe natuur, welke wordt gecreëerd in het voorgenoemde gebied. Slechts een handvol personen was tegen deze plannen, om verwerpelijke redenen waarin het eigenbelang blijkbaar zwaarder woog dan het algemeen belang. Het algemene belang blijft nog altijd veiligheids- en genotsvergroting van betrokken partijen, te weten natuurliefhebbers, fietsers èn wandelaars, maar vooral ook flora en fauna (we zijn immers te gast in een gebied dat wordt bewoond door grote grazers en kleinwild).

Uit de bijeenkomsten is door de betrokken ambtenaren een voorstel gepresenteerd met compromissen voor alle partijen(!), welke op woensdag 6 april j.l. is gepubliceerd via de website van de gemeente, alsook door TV Valkenburg. De nodige commotie ontstond al na een brief van de politieke partij PGP nog voordat de plannen waren gepubliceerd.

Concreet, wat zijn de plannen?
Door een stuk nieuw te creëren natuurgebied dat aansluit op Ingendael, wordt een half verhard fietspad aangelegd tussen de Klaterstraat, over de oude sportvelden naar de Prinses Beatrixsingel. Dit fietspad zal worden opgenomen in de knooppuntenroute. Er komt geen nieuw fietspad in/langs de buffer Prinses Beatrixsingel.

Doordat het betreffende gebied bij de begrazing van Ingendael getrokken wordt, zullen waar nodig, wildroosters in het fietspad en klappoortjes bij de Klaterstraat en bij de Koningswinkelbrug geplaatst worden. Ter hoogte van Tivoli zal een klappoort geplaatst worden voor het wandelpad langs de Geul en voor het betegelde pad naar de brug. Wellicht wordt dit een gecombineerd klaphek en toegangspoort naar de percelen.

Ingekomen stukken
Volgens de brief van de 87 bezorgde ouders vanuit Houthem/Strabeek, zou de nieuwe route veel gevaarlijker zijn dan de huidige. De schoolgaande kinderen zullen een klein stukje over de Prinses Beatrixsingel moeten fietsen, waarbij de weg 2x moet worden overgestoken, op de terugweg.

Sinds de herinrichting is deze straat veel veiliger en fietsvriendelijker geworden dan eerst het geval was. Overigens is het een taak van de ouders/verzorgers om de kinderen te leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen en met onveilige situaties om te gaan. Het is een utopie om te stellen dat kinderen alleen dan veilig op school komen wanneer ze enkel over onverharde wegen kunnen fietsen, waar overigens de sociale controle nihil is.

Verder vinden wij het vreemd dat er 87 ouders van huidige schoolgaande basisschooljeugd in Houthem en Strabeek te vinden zijn, daar er te weinig kinderen zouden zijn, waardoor schoolsluiting heeft moeten plaatsvinden. 

Daarnaast, wanneer de veiligheid van de kinderen zo in het gedrang zou komen op de Beatrixsingel, zou onze oplossing zijn om, net als in de gemeente Meerssen, reflecterende “”fietspadafscheiders” met daarnaast een verlichte oversteekplaats, speciaal voor fietsers.

Volgens de brief van de ‘gewone’ fietser is één van de bezwaren dat ze “meanderende” omwegen moeten maken, over kasseien moeten fietsen en over de druk bereden Beatrixsingel tussen de auto’s moeten fietsen.

De Prinses Beatrixsingel is hierboven al besproken. Er wordt aangegeven dat de nieuw aan te leggen fietsroute “meanderend” is. De huidige fietsroute over de Klaterstraat is in onze ervaring, naast hobbelig ook nog eens onoverzichtelijk door tegemoetkomend wandel- en fietsverkeer. Daarnaast kan men de kasseien makkelijk omzeilen door over de Polfermolenstraat te gaan.

De “gewone ”fietsers” geven daarnaast aan dat zij wel eerder aan de bel getrokken hadden als zij maar geweten hadden dat er een klankbordgroep aan de slag was gegaan. Hiermee wordt geïnsinueerd dat het hele plan in het geniep door een groepje ingewijden tot stand is gekomen, De bezorgde ouders geven daarnaast aan dat ze het gevoel hebben dat deze plannen bewust onder de radar zijn gehouden.

Volgens ons is echter het tegenovergestelde waar. Dit is ook aan het begin van deze brief aangemerkt. Uit gesprekken met deelnemers is gebleken dat zij openlijk met mensen in hun kern/omgeving hebben gesproken en dat er op geen enkele wijze betrokkenheid is getoond. Helaas blijkt dat nu het over het eigen belang gaat men wel durft te reageren, ….achteraf.

In de brief van “de Fietsersbond” worden bovenstaande punten herhaald en wordt toegevoegd dat er een verlies van samenhang zou plaatsvinden van het fietsnetwerk in Valkenburg, als deze plannen worden doorgevoerd.

Op de vraag waarom zij niet betrokken zijn geweest bij het proces hebben wij geen antwoord en het verbaast ons enigszins dat zij mogelijk niet uitgenodigd waren, daar ook zij een belanghebbende partij zijn. Wij zien echter de nieuwe fietsroute als een verrijking, daar men door nog meer nieuwe natuur kan fietsen. Het nieuwe pad sluit naadloos aan op de bestaande fietsroutes. Overigens was “Visit Zuid Limburg” uitgenodigd en was er enkel op de tweede bijeenkomst iemand aanwezig die de fietsknooppunten en andere routes beheert. Hij gaf aan dat wanneer een fietspad opgenomen wordt in de knooppuntenroute, de door 80-95% van de fietsers gevolgd zal worden.

Om onze brief af te sluiten willen wij aangeven dat handelswijze waarop een, in Valkenburg zeer gerespecteerde partij, het voortouw heeft genomen in een discussie, waarvan de plannen ten tijde van hun schrijven nog niet eens gepubliceerd waren, discutabel is. Zij gaven aan dat hen ten ore was gekomen dat er voornemens zijn om het fietspad af te sluiten. Omdat het democratische proces nog moest beginnen, lijkt het erop dat iemand die zeer kort bij de partij staat en aanwezig was bij de bijeenkomsten en daar haar mening nadrukkelijk heeft laten horen, die partij heeft ingeschakeld.

Naar onze mening ondermijnt dit handelen van betreffende partij het democratisch proces dat eerst met de inwoners gevoerd dient te worden, alvorens het College en de gemeenteraad een besluit kan nemen. Daarom roepen wij de betreffende partij dan ook op om, net als alle andere partijen, het democratische proces af te wachten en in debat te gaan wanneer de uitkomst op tafel ligt en op de plaats waar het hoort, in de gemeenteraad.

Velen van ons zijn bij de totstandkoming van het plan aanwezig geweest en kunnen u als College en de inwoners van Valkenburg aan de Geul verzekeren dat de betrokken ambtenaren al het mogelijke hebben gedaan om een weloverwogen plan uit te werken waar iedere groep zich in zou moeten kunnen vinden. Laten wij ook niet vergeten dat een groot gedeelte van het gebied waar de fiets -en wandelpaden doorheen loopt, eigendom is van Stichting Limburgs Landschap en zij elk moment het gebied kunnen afsluiten wanneer er niet met respect met de natuur wordt omgegaan.

Vertrouwend erop dat de Valkenburgse gemeenteraad tot een weloverwogen en eerlijk besluit komt in deze kwestie, verblijven wij.

Namens vele:
bezorgde bewoners rondom het betrokken gebied
Bewoners Plenkertstraat:
Wandelaars:
Natuurliefhebbers:
——————————-
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg